Zgodnie z obowiązkiem określonym przepisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) informujemy, że:

1. Sprzedawcą jest właściciel Sklepu, tj. Tomasz Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakubowski Tomasz Jakubowski, ul. Uniejowska 15, 98-200 Sieradz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8271003322, REGON: 730188412.

2. Ze Sprzedawcą można kontaktować się w następujący sposób:
e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres info@lakiery24.com
telefonicznie pod numerem telefonu: 43 822 63 30

3. Zamówienia realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od jego rozpoczęcia do chwili przekazania zamówienia kurierowi. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
w przypadku wyboru opcji przedpłaty – w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem – w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Przesyłki kurierskie realizowane są w terminie około 7 dni od dnia przekazania towaru przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Reklamacje mogą być przesyłane pisemnie na adres Firma Handlowa Jakubowski Tomasz Jakubowski, ul. Uniejowska 15, 98-200 Sieradz lub mailowi na adres: info@lakiery24.com
7. W reklamacji zaleca się podanie następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.
8. Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
9. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

10. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
12. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
13. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
14. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

16. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.